Απαραίτητες ενέργειες τακτοποίησης του χώρου:


    
           Δικαιολογητικά.
1. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη εις διπλούν.
  2. Παράβολο: 250€ για όλους τους ημιυπαίθριους χώρους αυτοτελούς ιδιοκτησία ή
350€ για το σύνολο των λοιπών χώρων από Δημόσιο Ταμείο.
Λειτουργεί σαν προκαταβολή στο πρόστιμο τακτοποίησης.
3.α. Τεχνική Έκθεση Μηχανικού.
β. Παραστατικό αμοιβής μηχανικού σύμφωνα με τον κώδικα αμοιβών του ΤΕΕ


με συνημμένα:
  • . Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας
  • . Τοπογραφικό
  • . Κάτοψη ορόφου με επισήμανση της επιφάνειας που άλλαξε χρήση

Υποχρεωτικά Κονδύλια

1. Παράβολο Ελληνικού Δημοσίου
250€ για το σύνολο των ημιυπαίθριων αυτοτελούς ιδιοκτησίας ή
350€ για το σύνολο των λοιπών χώρων αυτοτελούς ιδιοκτησίας από Δημόσιο Ταμείο.
Η αξία του παραβόλου συνυπολογίζεται στο τελικό πρόστιμο προκαταβολικά.

2. Αμοιβή Μηχανικού
Η αμοιβή εκκίνησηςτου μηχανικού βάσει ημερήσια αποζημίωση ανά ιδιοκτησία
διαμορφώνεται στα 286,01€ (232,53€ + 23% ΦΠΑ) και συνυπολογιζομένων λοιπών
φόρων και εισφορών (ΦΕΜ & ΤΣΜΕΔΕ) φτάνει στα 320,00€.
Ο μηχανικός δικαιούται να αξιώσει αμοιβή μεγαλύτερη αυτής.

[Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)]

3. Πρόστιμο τακτοποίησης
Εξαρτάται από την τιμή ζώνης της περιοχής, αναγράφεται στον λογαριασμό της ΔΕΗ
του ακινήτου(ΤΑΠ), από την χρήση της (Κύρια κατοικία, εξοχικό κλπ.) και από τα
τετραγωνικά μέτρα του χώρου προς τακτοποίηση.
Από την υποβολή όλων των δικαιολογητικών,μέσα σε 2 μήνες, το πρόστιμο θα
υπολογισθεί από την Πολεοδομία της περιοχής και θα σας σταλεί επισήμως, αφου
διεξαχθεί ελεγχος απο τις ανάλογες υπηρεσίες (Εφορία, ΙΚΑ, Τμημα κατασκευων
Πολεοδομίας…).

Σε περίπτωση εξόφλησής εφάπαξ δικαιούσθε έκπτωση 10%, διαφορετικά θα
εξοφληθεί όλο το ποσό σε 6 δόσεις (τριμηνιαίες για κατοικίες και τετραμηνιαίες για
καταστήματα/γραφεία).

Συνέπειες

Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης και δήλωσης ή μη εξόφλησης της εισφοράς στο
σύνολό της, ο χώρος υπάγεται στις διατάξεις περί αυθαιρέτων. Σε περίπτωση ελέγχου
ή καταγγελίας, τα πρόστιμα που προβλέπει η νέα ρύθμιση είναι τα εξής:

1. Πρόστιμο ανέγερσης, σε ποσοστό 30% της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή
υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει

στην περιοχή του ακινήτου κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, σύμφωνα με
το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπ. Οικονομικών.

2. Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% κατ’ έτος της αξίας του αυθαιρέτου, όπως
αυτή υπολογίζεται παραπάνω, και επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησής του, από
την κατασκευή του μέχρι την κατεδάφιση ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής
αδείας.

Μετά την εξόφληση της εισφοράς δεν επιβάλλονται πλέον πρόστιμα ανέγερσης και
διατήρησης και οι χώροι αυτοί διατηρούν τη χρήση στην οποία έχουν μετατραπεί καθ΄
όλη τη διάρκεια της υπόλοιπης ζωής του συγκεκριμένου κτίσματος.


Με την υποβολή της αίτησης αναστέλλεται κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων και
καταβολής προστίμων, σε οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία και αν ευρίσκεται.
Κατά συνέπεια παύει πλέον η υποχρέωση πληρωμής του προστίμου ανέγερσης και του
ετήσιου προστίμου διατήρησης. Κατά την ορθή ερμηνεία, η διατύπωση καλύπτει και
όλες τις τυχόν εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες και κυρώσεις. Όμως δεν αναζητούνται
και δεν επιστρέφονται τυχόν ήδη καταβληθέντα ποσά προστίμων.

Υπάρχει  περίπτωση  το  κράτος  αργότερα  να  ζητήσει  αναδρομικά,
κάποιο φόρο ασφαλιστική εισφορά ή νέο πρόστιμο


Η διάταξη ρητά προβλέπει ότι δεν οφείλονται αναδρομικά φόροι για «μεταβιβάσεις
του ακινήτου». Η διατύπωση αυτή καλύπτει ουσιαστικά τον ιδιοκτήτη στο να μην του
ζητηθεί οποιοσδήποτε αρχικός, πρόσθετος ή συμπληρωματικός φόρος για την προς
αυτόν περιέλευση του χώρου αυτού με αγορά, κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή.

 
Η προθεσμία υπαγωγής στην ρύθμιση λήγει στις 28/12/2010